Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby Tipli.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Provozovatelem internetové služby dostupné na adrese www.tipli.cz, případně v mobilní aplikaci Tipli (dále jen "Služba"), je společnost Tipli s.r.o., IČO: 05399092, se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263037 (dále jen "Provozovatel").
  2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen "Podmínky") s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen "Uživatel"). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu (dále jen "Registrace").
  3. Cílem Služby je umožnit Uživatelům zejména získání cashback odměn za nákup zboží či služeb u třetích stran a bonusových odměn (dále jen "Odměny"). Služba je poskytována zdarma.
  4. Pro užívání Služby je nezbytné připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel s tím, že se neliší od základní sazby.
 2. REGISTRACE

  1. Podmínkou možnosti získat Odměny je Registrace ve Službě, neboť uživatelský účet je nezbytný pro zaznamenávání a vyplácení Odměn.
  2. Uživatelský účet je Uživateli zřízen bezprostředně po provedení Registrace. Registraci do Služby je možné provést s využitím e-mailové adresy nebo prostřednictvím osobního účtu na sociální síti Facebook, Apple účtu či účtu Google s tím, že se vždy musí jednat o vlastní existující e-mailovou adresu či autentický Facebook, Google nebo Apple účet. Každý Uživatel je oprávněn provést zásadně jen jednu Registraci a je při ní povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při Registraci je uživatel povinen udržovat aktuální. Provedení více Registrací jedním Uživatelem s využitím nepravdivých údajů nebo poskytnutí jakýchkoliv shodných identifikujících údajů (např. telefonního čísla, čísla bankovního účtu) v rámci více Registrací se považuje za porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn takový účet zrušit. Službu je Uživatel povinen užívat a svůj uživatelský účet spravovat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.
  3. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, a to písemně na adrese Provozovatele.
  4. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou. Uživatel je povinen z bezpečnostních důvodů používat pro přístup ke Službě jedinečné heslo, rozdílné od přístupových údajů do jeho emailové schránky a dalších přihlašovacích údajů, které v rámci internetu používá.
 3. ODMĚNY

  1. Provozovatel vystupuje jako poskytovatel cashback služby, resp. zajišťuje pro Uživatele službu spočívající v činnosti směřující k zajištění a vyplacení Odměny, a to z uhrazené ceny služeb a zboží poskytnutých od smluvních partnerů Provozovatele, kteří tyto zboží a služby nabízejí (dále jen "Partneři") s tím, že za poskytnutí služeb Provozovatel inkasuje provizi (dále jen "Provize"). Provozovatel není v žádném případě prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, které jsou předmětem nákupu či objednávky, a není tak odpovědný za jejich dodání a případné vady, ani nelze u Provozovatele uplatňovat jiná práva související s nákupem. Provozovatel a Uživatel berou na vědomí, že smluvní vztah mezi nimi je uzavřen jako smlouva o cashbacku dle §1746 zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník a není smlouvou o zprostředkování dle §2445 - §2445 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
  2. Aktuálně platná výše Odměny za nákup zboží a služeb u jednotlivých Partnerů je uvedena v jejich profilu v rozhraní Služby. Základ pro výpočet Odměny (tj. zda zahrnuje daně a jiné poplatky, náklady na dopravu a užití platební metody, slevy apod.) určuje Partner a může se tak u jednotlivých Partnerů lišit.
  3. Pro získání Odměny je nezbytné, aby byl Uživatel přihlášen do svého účtu u Provozovatele v okamžiku zahájení nákupu zboží či služeb proklikem přes odkaz v profilu příslušného Partnera v rozhraní Služby. Nastavení prohlížeče na koncovém zařízení Uživatele musí umožňovat ukládání cookies. Poskytovatelem technologie zajišťující propojení Služby s Partnery a identifikaci nákupu je třetí strana a Provozovatel tak není schopen garantovat funkčnost a automatické připsání Odměny. Za případné nepřipsání Odměny nijak neodpovídá. Službu je Uživatel povinen užívat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.
  4. Odměna za nákup bude Uživateli zpravidla připsána do 48 hodin od uskutečnění nákupu, a to ve formě registrované Odměny čekající na potvrzení Partnera (dále jen "Registrovaná odměna"). V případě, že nedojde v této lhůtě k připsání Registrované odměny v uživatelském účtu Uživatele, může Uživatel uplatnit reklamaci připsání registrované Odměny v rámci tzv. Garance spokojenosti dle čl. [*3.7*]. Partner následně potvrdí Registrovanou odměnu zpravidla v období 70 dní od uskutečnění nákupu a příslušná Odměna bude připsána v uživatelském účtu Uživatele jako potvrzená Odměna k výplatě (dále jen "Potvrzená odměna") K potvrzení Odměny k výplatě nedojde v případě, že bylo některou ze smluvních stran odstoupeno od smlouvy. Potvrzené odměny si lze nechat vyplatit již od 1 Kč.
  5. Kromě Odměn za nákup zboží či služeb je možné získat také bonusové Odměny (dále jen "Bonusové odměny"). Bonusové odměny lze získat např. za účast v soutěžích či marketingových akcích, za určité výkony jako např. instalace doplňku do prohlížeče či doporučení Služby (čl. 3.6.), případně též jako přiznanou kompenzaci za dodatečně připsanou odměnu v rámci Garance spokojenosti. Bonusové odměny si lze nechat vyplatit, pokud má Uživatel v uživatelském účtu alespoň 100 Kč nevyplacených Potvrzených odměn za nákupy zboží a služeb s tím, že tuto hranici může Provozovatel v konkrétních případech snížit či zvýšit. Platnost Bonusových odměn je 2 roky od jejich připsání v uživatelském účtu Uživatele, pokud Provozovatel nestanoví jinak. Bonusové odměny nevyplacené v době jejich platnosti propadají a Uživatel nemá na jejich výplatu nárok.
  6. Provozovatel umožňuje Uživateli získat Bonusovou odměnu za doporučení Služby. Službu lze doporučovat prostřednictvím osobního unikátního referral linku, který je dostupný na www.tipli.cz/doporucit-pratelum. Za nově registrovaného prostřednictvím takového linku, který uskuteční prostřednictvím Služby alespoň jeden nákup a dosáhne 50 Kč v Potvrzených odměnách (tuto hranici může Provozovatel v konkrétních případech snížit či zvýšit), získá Uživatel Bonusovou odměnu, jejíž aktuální výše a další podmínky získání, zejména pak omezení počtu takto získaných Bonusových odměn, jsou stanoveny v rozhraní Služby (www.tipli.cz/doporucit-pratelum). Výši Bonusové odměny za doporučení Služby, jakož i další podmínky jejího získání, je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Je přísně zakázáno zveřejňovat osobní referral link na stránkách Partnerů či jejich profilech na sociálních sítích.
  7. Provozovatel poskytuje Uživatelům tzv. Garanci spokojenosti. V případě, že nedojde k připsání Registrované odměny nejpozději do 48 hodin od uskutečnění nákupu u Partnera a zároveň byly splněny veškeré podmínky vyplývající z těchto Podmínek, poskytne Provozovatel na základě reklamace dle svého uvážení Uživateli kompenzaci formou Bonusové odměny nebo jiného zvýhodnění.
  8. Pro výplatu odměny Provozovatelem musí mít Uživatel vyplněný uživatelský účet, a to včetně telefonního čísla a čísla bankovního účtu vedeného na shodné jméno jako je vedený uživatelský účet ve Službě. Potvrzené odměny si lze nechat vyplatit již od 1 Kč. Bonusové odměny si lze nechat vyplatit, pokud má Uživatel v uživatelském účtu alespoň 100 Kč nevyplacených Potvrzených odměn za nákupy zboží a služeb s tím, že tuto hranici může Provozovatel v konkrétních případech snížit či zvýšit. Odměny se vyplácí na základě žádosti Uživatele podané prostřednictvím rozhraní Služby.
  9. Provozovatel není povinen poskytnout Uživateli jakoukoliv formu Odměny a Uživatel nemá na výplatu Odměny nárok. Odměna nebude vyplacena zejména v případě, že:
   1. Z důvodů na straně Uživatele nelze identifikovat uskutečněný nákup;
   2. Odměna není Potvrzenou odměnou (tj. Odměna nebyla z jakéhokoliv důvodu potvrzena Partnerem k výplatě) či Bonusovou odměnou;
   3. Nebude dosaženo minimálního limitu pro výplatu Odměny;
   4. Dojde k uplynutí doby platnosti Odměny dle těchto Podmínek;
   5. Uživatelský účet bude zrušen před podáním žádosti o výplatu Odměny;
   6. Partner nevyplatí Provozovateli provizi za zprostředkování uskutečněného nákupu;
   7. Odměna byla získána za současného porušení těchto Podmínek;
  10. V případě využití slevy (slevový kód, kupón, dárkový poukaz, věrnostní body z programu), která nepochází ze stránek Služby, nemusí být Odměna připsána na účet Uživatele.
  11. Uživatel není oprávněn kontaktovat s žádostí o výplatu jakékoliv Odměny přímo Partnery a veškeré záležitosti spojené se Službou se zavazuje řešit s Provozovatelem.
  12. Uživatel bere na vědomí, že Odměny mohou podléhat zdanění dle platných právních předpisů, a že za jejich zdanění je odpovědný výlučně Uživatel.
  13. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že během dvou let nedojde na uživatelském účtu Uživatele k připsání alespoň jedné Odměny za nákup zboží a služeb, dojde k zániku všech dosud nevyčerpaných Odměn na zákaznickém účtu. Odměny v takovém případě zanikají bez náhrady.
 4. SLEVY

  1. Kromě Odměn Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživatelům též informace o slevách a slevových kuponech poskytovaných Partnery, které lze využít při nákupech. Informace o slevách představují výhradně zprostředkované informace Partnerů a provozovatel tak neručí za jejich správnost, úplnost a využitelnost a nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou Uživateli jejich užitím.
  2. Službou zpřístupňované Informace jsou výlučně informativního charakteru a v žádném případě nepředstavují nabídku (návrh na uzavření smlouvy) či veřejný příslib ze strany Partnerů či Provozovatele. Pokud nevyplývá z informací získaných Uživatelem přímo od Partnera jinak, není na slevy, o nichž byly uveřejněny ve Službě informace, právní nárok a tyto slevy nejsou právně vymahatelné. Provozovatel není odpovědný za zrušení slev, jejich omezení, případně jinou změnu podmínek slev ze strany Partnerů.
 5. OCHRANA SOUKROMÍ

  1. Zásady ochrany soukromí a ochrany osobních údajů poskytovaných v souvislosti s provozováním Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese www.tipli.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Uživatel není oprávněn užívat Službu v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele a/nebo jejím účelem, zejména jakýmkoliv způsobem obcházet principy fungování Služby.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů Uživatelem, dle svého uvážení a povahy porušení, nepřipsat či nevyplatit Odměnu a/nebo zrušit jeho uživatelský účet bez náhrady.
  3. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah, a to včetně Informací, mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.tipli.cz případně pomocí mobilní aplikace Tipli a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. V případě zájmu si Uživatel může nainstalovat add-on Tipli do prohlížeče za účelem automatického upozorňování na získání možných Odměn od Partnerů při návštěvě jejich stránky Uživatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv, zejména Partnerů.
  4. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.
  6. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.
  7. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výjimkou případů, kdy Uživatel jako spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze odchýlit.
  8. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  9. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem, který je spotřebitel ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 6.14. těchto Podmínek. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
  11. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce.
  12. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.
  13. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.tipli.cz/podminky.
  14. Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: moje@tipli.cz.
  15. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2018.

Chcete přijít o odměnu až 15 % z každého nákupu na internetu?

Stačí se zdarma zaregistrovat a o žádné odměny již nikdy nepřijdete.

Právě teď k novému účtu navíc 300 Kč Ke každé odměně za nákup získáte další bonusovou ve stejné výši. Celkem na bonusových odměnách můžete získat až 300 Kč. za vaše nákupy.

- nebo -
Registrací souhlasíte s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.
Máte již účet? Přihlaste se