1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek Služby dostupných na internetové adrese https://www.tipli.cz/podminky. Pojmy zde užívané mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.
 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Poskytovatel – společnost Tipli s.r.o., IČO: 053 99 092, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha, je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00069283.
  2. Při Registraci do Služby uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel Poskytovateli jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a jiné údaje o zařízení, ID uživatele, Facebook ID a nákupní historie, a to pro reklamní a marketingové účely, včetně nabízení obchodu a služeb prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení a vyhodnocování obchodní činnosti. Poskytnutí údajů pro tyto účely není zákonným ani smluvním požadavkem a je tak dobrovolné. Souhlas se uděluje se na dobu neurčitou s tím, že může být kdykoliv odvolán. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být předány ke zpracování pro dané účely společnostem Tableu Inc., 1621 N 34th St., Seattle, WA 98103, USA; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; ROI Hunter a.s., IČO: 03103048; Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, Amazon Web Services, Inc., 440 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA; Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission Street, San Francisco, CA 94015, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; jako zpracovatelům. Pro předání osobních údajů do USA neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně a předání tak probíhá na základě vhodných záruk v podobě standardních doložek nebo pouze entitám zapojeným do tzv. „Privacy Shield“. Údaje nebudou výše uvedenými společnostmi dále zpřístupňovány. Kopii údajů lze získat prostřednictvím Poskytovatele.
  3. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, ID uživatele, Facebook ID, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje, referral a nákupní historie, mohou být Poskytovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Uživatele, a to jako nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy či pro jednání o uzavření smlouvy, zejména za účelem realizace nákupů a výpočtu a vyplácení cashbacku, jakož i vedení uživatelského účtu ve Službě a poskytování podpory Uživatelům. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být předány ke zpracování pro dané účely společnostem; Intercom, Inc., 55 Second Street, San Francisco, CA 94105, USA; Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, San Bruno, CA 94066, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; jako zpracovatelům. Pro předání osobních údajů do USA neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně a předání tak probíhá na základě vhodných záruk v podobě standardních doložek nebo pouze entitám zapojeným do tzv. „Privacy Shield“. Údaje nebudou výše uvedenými společnostmi dále zpřístupňovány. Kopii údajů lze získat prostřednictvím Poskytovatele.
  4. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.
  5. Poskytovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám vlastními prostředky či prostřednictvím zpracovatelů uvedených v těchto podmínkách, zejména pak prostřednictvím společnosti IGNUM, s.r.o., IČO: 26159708, Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha, Česká republika, jako poskytovatele serverové infrastruktury. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě nebo manuálně v listinné formě.
  6. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel jako správce nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat Poskytovatele či příslušného zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili vzniklý stav a osobní údaje blokovali resp. omezili jejich zpracování (od 25.5.2018), provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali resp. provedli výmaz (od 25.5.2018).
  7. Uživatel dále bere na vědomí, že má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu (od 25.5.2018) s tím, že v případě vznesení takové námitky nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávány.
  8. Na Poskytovatele se může Uživatel ohledně ochrany osobních údajů kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: moje@tipli.cz. Uživatel bere na vědomí, že má také právo obrátit se s případnou stížností přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  9. Uživatel má dále právo získat své osobní údaje, které poskytl Poskytovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo je předat jinému správci s tím, že má právo na to, aby osobní údaje byly Poskytovatelem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
 3. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

  1. Při Registraci do Služby (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutého kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, telefonní číslo) byla Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení týkající se Služby nebo výrobků či služeb třetích stran. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odhlášením odběru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.
 4. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

  1. Za účelem testování a zlepšování kvality Služby využívá Provozovatel analytické nástroje Hotjar a Smartlook, které slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webové stránce. Jejich pomocí mohou být sbírána anonymní technická data jako např. velikost obrazovky, data o prohlížeči apod. V případě, že si Uživatel nepřeje, aby byla data o jeho návštěvách Služby pomocí nástroje Hotjar shromažďována, má možnost využít nástroje dostupného na adrese www.hotjar.com/opt-out.

Už odcházíte?

Stačí pár vteřin pro získání odměn z vašich nákupů!

Vytvořte si zdarma účet na Tipli. Okamžitý přístup k odměnám až 33 % z nákupů v 1166 obchodech.

Platí na každý nákup a také na slevy a akce.